Rekrutacja!

Zapraszamy na rekrutację do projektu „Czas na zmiany!” w dniach 13.05-26.05.2021r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności:

 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
 • Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
 • Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,
 • Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,
 • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
 • Staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do potrzeb,
 • Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
 • Stypendia za udział w stażu i szkoleniu,
 • Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,
 • Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.

Kontakt:

Biuro Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
Telefon: 576-567-199
e-mail: czasnazmiany@multiregion.pl
www: czasnazmiany.multiregion.pl