Formy wsparcia

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:

  • Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
  • Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
  • Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
  • Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,
  • Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,
  • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
  • Staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy.